DRET CIVIL

Arrendaments

Redacció de contractes (vivenda habitual, temporals, locals, naus, etc.); Mediació i actuació en via amistosa; Resolució contractual i altres comunicacions entres les parts; Desnonaments de tota índole; Reclamació de rendes y altres; Ocupes, Precari, Etc.

Propietat Horitzontal (Comunitats de propietaris, Urbanitzacions, etc.)

 • Assessorament i emissió d’informes. Assistència a assemblees per explicar el que pertoqui.
 • Constitució de comunitats. Petició de Llibre d’actes i CIF.
 • Resolució de tot tipus de conflictes de la Comunitat amb tercers, o de tercers respecte d’una comunitat.
 • Redacció d’Estatuts i Règim intern.
 • Reclamacions a veïns morosos.
 • Oposició.
 • Execució d’acords.
 • Contractes, reconeixement de deutes.
 • Impugnació d’acords en via judicial i altres procediments.
 • Responsabilitat de President i Secretari…
  **Mateixos serveis i assessorament per Urbanitzacions (propietat horitzontal per parcel•les), Juntes de compensació, Entitats de conservació, Complexes residencials i Associacions de veïns.

Immobiliari i habitatge, obligacions i contractes, drets reals

 • Obligacions i contractes Civils: Redacció i revisió de tot tipus de contractes (obres, arres, compravenda, senyal, préstecs, reconeixement de deutes, etc.). Nova negociació de contractes. Resolució o execució de contracte. Incompliment contractual. Nul•litat dels contractes o els seus pactes. Condicions generals de la contractació…
 • Reclamacions de quantitat: Procediment ordinari, judici verbal, procés monitori i judici canviari. Mesures cautelars. Deutors solidaris. Execucions i embargaments.
 • Responsabilitat Civil i danys i perjudicis derivats d’accidents, negligències o incompliments contractuals. Danys causats per productes defectuosos. Responsabilitat ex LOE i vicis de la construcció. Responsabilitat civil professional…etc.
 • Dret de la propietat: Procediment de dissolució de cosa comuna, extinció de condomini i divisió judicial de patrimonis. Processos sobre autorització judicial de venda. Interdictes d’obra nova, immatriculació de finques i de represa del tracte successiu. Declaratius de domini. Terceries de domini i millor de dret. Usucapió i prescripció adquisitiva de domini. Comunitat de béns. Copropietat. Adquisició, protecció i defensa de la propietat i de la possessió.
 • Usucapió
 • Servituds
 • Registre de la propietat i Cadastre.
 • Constitució de Fundacions, Associacions i Societats Civils…

Drets de la personalitat i d’altres

 • Expedient judicial de declaració d’absència o decés.
 • Canvi de nom, cognoms, nacionalitat, veïnatge, rectificació d’errades. Etc.
 • Drets sobre l’honor, intimitat i pròpia imatge. Tutela d’altres drets fonamentals.
 • Propietat intel•lectual i industrial.
 • Drets dels consumidors i usuaris…

Dret de família

 • Assessorament en matèria de separació i divorci;
 • Nul•litat;
 • Divorci de mutu acord o bé contenciós;
 • Expedients de jurisdicció voluntària;
 • Modificació de mesures;
 • Guarda i Custodia;
 • Relacions de parentalitat;
 • Execucions de Sentència en reclamació d’impagament de pensions alimentàries, incompliments del règim de vistes, etc
 • Ús i gaudi de la vivenda conjugal o de la parella de fet;
 • Pensió compensatòria;
 • Liquidació del patrimoni;
 • Paternitat i filiació
 • Tutela, curatela, guarda…

DRET ADMINISTRATIU

 • Actuació en via administrativa davant d’ens públics en defensa dels particulars.
 • Sol•licitud de vista i còpia d’expedients i consultes sobre el seu estat;
 • Presentació d’escrits d’al•legacions en totes les fases;
 • Sol•licitud d’ampliació de terminis;
 • Llicències;
 • Resolució d’expedients per infracció d’ordenances municipals, restitució de la legalitat física alterada, disciplina urbanística, etc.; Procediments per denuncia;
 • Recursos: Reposició; Alçada;
 • Procediment sancionador administratiu;
 • Responsabilitat patrimonial de l’administració;
 • Nul•litat i anul•labilitat d’actes administratius.
 • Parcel•lació urbanística de finques.
 • Procediment economicoadministratiu; Etc.
 • Consum / Arbitratge

LOPD

IMPLANTACIÓ DELS PROTOCOLS PER LA PROTECCIÓ DE DADES

A TRAVÉS D’EMPRESA EXTERNA COL•LABORADORA

FACI’M LA SEVA CONSULTA I, SI NO ÉS LA MEVA ESPECIALITAT, LI RECOMANARÈ UN COMPANY DE CONFIANÇA PERQUÈ L’AJUDI. miquel.rayabravo@icag.cat

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *