LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web és MIQUEL RAYA BRAVO, amb N.I.F.: 40.521.215-E, amb domicili per a correspondència i notificacions a la Plaça dels Comtes de Palamós, Local 3, 17230 Palamós (Girona) Espanya, amb domini d’Internet www.miquelrayaadvocat.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels USUARIS i/o interessats en la següent adreça de correu electrònic: miquel.rayabravo@icag.cat.

La utilització de la web atribueix la condició d’USUARI, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el mateix moment en què l’USUARI accedeixi a la web. Conseqüentment, l’USUARI ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC (www.miquelrayaadvocat.com)

MIQUEL RAYA BRAVO, posa a disposició del seu lloc web miquelrayaadvocat.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament el lloc web anteriorment esmentat per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions se li exposen en totes les pàgines de la web en el link a peu de pàgina, per tal que les puguin llegir, imprimir, arxivar i acceptar a través d’Internet.

L’accés a aquesta web implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat, comprometent-se a utilitzar aquest lloc web i els serveis que se li ofereixen en el mateix conforme a la llei, i a no realitzar activitats contràries a la llei, respectant en tot moment les següents condicions:

  1. El lloc web miquelrayaadvocat.com p reten posar en coneixement de tercers informació sobre les seves activitats i facilitar als USUARIS la possibilitat de contacte amb l’advocat MIQUEL RAYA BRAVO, per sol·licitar informació addicional.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS. La utilització del lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon us de la web. Queden prohibits els actes que vulnerin la llei, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, la pròpia imatge, protecció de dades de caràcter personal, propietat intel·lectual, etc. Es prohibeix expressament:

  • Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà, tot tipus de dany als sistemes de MIQUEL RAYA BRAVO o a tercers.
  • Realitzar sense la deguda autorització prèvia, qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, enviament de correus massius (“spaming») o enviament de grans missatges amb la fi de bloquejar servidors de la xarxa («mail bombing»).

MIQUEL RAYA BRAVO, podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Serà exclusiva responsabilitat de l’USUARI, tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos. L’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels USUARIS, els qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús.

Els USUARIS estan obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia MIQUEL RAYA BRAVO, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. MIQUEL RAYA BRAVO no assumirà responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels USUARIS o tercers.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

  • MIQUEL RAYA BRAVO, emprant fonts internes i externes de manera que MIQUEL RAYA BRAVO, únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
  • Tercers aliens a MIQUEL RAYA BRAVO, bé mitjançant col·laboracions directes en la plana web o bé presents a través d’hiperenllaços o links a d’altres llocs web o a noticies d’altres llocs dels que no és titular MIQUEL RAYA BRAVO, qui en cap cas serà responsable dels continguts d’aquesta forma introduïts i no garanteix el correcte funcionament dels esmentats enllaços o links. L’USUARI que desitgi establir un hiperenllaç en el seu lloc web del lloc web de MIQUEL RAYA BRAVO, no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

MIQUEL RAYA BRAVO, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

MIQUEL RAYA BRAVO, en cap cas serà responsable de:

  • Els errors o incidències que puguin produir-se en els comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que el serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
  • De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

MIQUEL RAYA BRAVO, es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, MIQUEL RAYA BRAVO, col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en que tingui coneixement fefaent de que els danys ocasionats constitueixen qualsevol tipus d’activitat delictiva.

El lloc web pot contenir conté articles , informes , jurisprudència i altres continguts elaborats per MIQUEL RAYA BRAVO o tercers, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió , aquests podrien no reflectir l’actualitat jurídica més recent o la Jurisprudència més actualitzada ; pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i / o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els continguts del web no poden ser considerats , en cap cas , com a substitutius d’assessorament legal , ni de cap altre tipus d’assessorament . No existirà cap tipus de relació comercial o professional , ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren la web pel simple fet de l’accés a ella per part dels USUARIS.

Per al cas d’existir enllaços amb diferents pàgines web, no farà responsable del contingut de les mateixes , en no tenir control sobre elles.

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic , en els documents electrònics o en els fitxers de l’USUARI d’aquest lloc web . En conseqüència , no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’USUARI o a tercers.

EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

MIQUEL RAYA BRAVO declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, MIQUEL RAYA BRAVO no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als USUARIS per causes alienes a MIQUEL RAYA BRAVO.

MIQUEL RAYA BRAVO no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que MIQUEL RAYA BRAVO realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents.

En cas que l’USUARI prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

LINKS

MIQUEL RAYA BRAVO no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles «links» o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’USUARI no recomanant ni garantint per MIQUEL RAYA BRAVO cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar al web de MIQUEL RAYA BRAVO, com a l’accedir a la informació d’altres webs des del web de MIQUEL RAYA BRAVO.

 

COOKIES

En aquest web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’USUARI i que permeten obtenir la següent informació:

  • Data i hora de l’última vegada que l’USUARI va visitar el web.
  • Disseny de contingut que l’USUARI va escollir en la seva primera visita al web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions, errors tipogràfics o ser susceptibles de ser actualitzats. De forma periòdica s’incorporaran canvis i/o millores a la informació continguda.

MIQUEL RAYA BRAVO ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

Igualment s’adverteix que els continguts d’aquest web, tenen finalitat informativa quant a la qualitat, situació, allotjament i serveis de MIQUEL RAYA BRAVO.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

MIQUEL RAYA BRAVO, posa en coneixement dels USUARIS que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

D’acord amb el que es disposa en la normativa vigent, MIQUEL RAYA BRAVO únicament recull les dades necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres activitats atribuïdes per Llei.

MIQUEL RAYA BRAVO es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials i atenent als criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o les autoritats competents en cada instant.

 

CONFIDENCIALITAT

Les dades rebudes per mitjà de correu electrònic i/o formularis electrònics seran gestionades i tractades segons la normativa vigent en protecció de dades personals i tindran caràcter confidencial per al personal de MIQUEL RAYA BRAVO.

 

FINALITAT DE LA RECOLLIDA DE DADES I CONSERVACIÓ

MIQUEL RAYA BRAVO no utilitza en aquest website qüestionaris o formularis per a la recollida de dades. Les dades personals que pogués recollir són les aportades voluntàriament per l’USUARI en l’ús d’aquest de l’opció de contacte oferta en el website. En l’esmentat contacte, MIQUEL RAYA BRAVO únicament precisa rebre dades de caràcter bàsic, com són el nom, cognom i email. Les dades rebudes són confidencials i d’ús exclusiu de MIQUEL RAYA BRAVO i passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de la seva propietat i seran tractades per atendre la present relació comercial, realitzar el seu manteniment, gestió, estadística, informació, notificació i distribució dels productes de l’empresa, així com la realització de possibles esdeveniments diversos. Igualment les dades rebudes mai seran venudes o arrendades a altres empreses o particulars ni seran cedides a tercers, sense comptar amb aquelles cessions emparades per llei. En el cas de l’existència de cessions a tercers, MIQUEL RAYA BRAVO obtindrà prèviament el consentiment explícit de l’USUARI i col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la vigent legislació en protecció de dades personals, si bé la responsabilitat serà exigible als esmentats tercers.

 

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I/O OPOSICIÓ DE LES DADES

Els USUARIS podran exercitar, respecte de les dades recaptades per MIQUEL RAYA BRAVO, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició dels mateixos. Els esmentats drets podran exercitar-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida al responsable de seguretat, amb domicili per a notificacions: MIQUEL RAYA BRAVO, Plaça dels Comtes de Palamós, Local 3, 17230 Palamós, bé per correu postal bé a l’adreça: miquel.rayabravo@icag.cat.

En el cas que un USUARI no desitgés rebre informació via correu electrònic o per altres mitjans, podrà comunicar-ho a MIQUEL RAYA BRAVO pel mitjà que desitgi, a l’adreça indicada en el paràgraf anterior i quedant constància de la seva recepció.

 

COMPROMÍS DE L’USUARI PER A LA INSCRIPCIÓ DE LES SEVES DADES EN UN FITXER

La comunicació de dades voluntària per part de l’USUARI implica l’acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en www.miquelrayaadvocat.com.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per MIQUEL RAYA BRAVO, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Està prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de MIQUEL RAYA BRAVO.

Conseqüentment, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de MIQUEL RAYA BRAVO o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió als diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els USUARIS dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de MIQUEL RAYA BRAVO.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per MIQUEL RAYA BRAVO, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels USUARIS a través dels serveis o continguts, en tant als actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

MIQUEL RAYA BRAVO és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els USUARIS puguin fer-li arribar a través de l’email.

MIQUEL RAYA BRAVO podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels USUARIS, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells USUARIS que enviïn a la pàgina web de MIQUEL RAYA BRAVO, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a MIQUEL RAYA BRAVO per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a MIQUEL RAYA BRAVO, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per email tals observacions, opinions o comentaris, els USUARIS declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de MIQUEL RAYA BRAVO.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior MIQUEL RAYA BRAVO queda autoritzat igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els USUARIS poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per MIQUEL RAYA BRAVO per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, Hyperlink, Framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina web de MIQUEL RAYA BRAVO, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de MIQUEL RAYA BRAVO.

Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual de MIQUEL RAYA BRAVO sobre la pàgina web i tots els continguts de la mateixa.

MIQUEL RAYA BRAVO no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de MIQUEL RAYA BRAVO.

 

DRETS D’AUTOR I DE MARCA

MIQUEL RAYA BRAVO o MIQUEL RAYA ADVOCAT, és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de MIQUEL RAYA BRAVO o MIQUEL RAYA ADVOCAT, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de MIQUEL RAYA BRAVO. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web, els continguts propis, la programació i el disseny del mateix, es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de MIQUEL RAYA BRAVO.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació Catalana i en el que aquesta no reguli i de forma subsidiària, per l’Estatal (Espanyola). Son competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte derivat de les presents condicions generals els Jutjats de La Bisbal d’Empordà, renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre for que pogués correspondre-li.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *